ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» - рік заснування 1896
Продукція
Продукция

Повідомлення про проведення загальних зборів 2018 р

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»

(ЄДРПОУ: 00373942, місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, б. 2

тел. (04631) 7-80-41

  повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться

13 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,                       вул. Прилуцька, 2, кімната №1 – кабінет голови правління.

 

 

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

4. Звіт Правління про результати роботи Товариства за 2017 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік.

5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за результатами 2017 року.

 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

            Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 10:30 год. до 10:55 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 06 квітня 2018 року. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2, кабінет юрисконсульта, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Солоха Юрій Іванович, юрисконсульт.

Телефон для довідок: (04631) 7-80-41.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ngk.net.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

109730

228189

Основні засоби

42455

66987

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

15587

29639

Сумарна дебіторська заборгованість

28369

67035

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

669

Нерозподілений прибуток

-6735

-1240

Власний капітал

-4585

910

Статутний капітал

2150

2150

Довгострокові зобов'язання

81388

171748

Поточні зобов'язання

32927

55531

Фінансовий результат до оподаткування

3315

7684

Чистий прибуток (збиток)

261

5495

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8 598 320

8 598 320

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

130

263

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»

 


© 2008 ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат».
вул. Прилуцька, 2, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600, Україна
Дизайн та розробка сайту
«Український хостінг»