ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» - рік заснування 1896
Продукція
Продукция

Повідомлення про проведення загальних зборів 2017 р

Повідомлення про проведення загальних зборів

                                                Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»
(ЄДРПОУ: 00373942, місцезнаходження: 6600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, б. 2, тел. (04631) 3-14-23)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2, кімната №1 - кабінет голови правління.

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Кривець Людмилу Миколаївну, членом лічильної комісії Уланову Людмилу Миколаївну, членом лічильної комісії Вергун Лідію Миколаївну.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення: Обрати Головою зборів Волощука Георгiя Олександровича, Секретарем зборів – Глущенко Наталію Василівну.
Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
• Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
• Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
• Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
• Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
• Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
• Збори провести без перерви.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
4. Розгляд звіту Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіту та баланс Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за результатами 2016 року.
Проект рішення: Прибуток, отриманий у 2016 р. у розмірі 261 тис. грн., направити на розвиток Товариства (покриття збитків минулих періодів).
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
Проект рішення: Затвердити зміну типу Публічного акціонерного товариства «Ніжинський жиркомбінат» - з публічного на приватне.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Ніжинський жиркомбінат».
Проект рішення: Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Ніжинський жиркомбінат» на Приватне акціонерне товариство «Ніжинський жиркомбінат», скорочене найменування: ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат».
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації, Голову Правління Товариства - Пасульку Сергія Михайловича.
11. Визначення переліку внутрішніх положень Товариства та їх затвердження у новій редакції.
Проект рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням, необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Волощука Георгія Олександровича, члена Наглядової ради Волощука Олега Георгійовича, члена Наглядової ради Волощук Тетяни Георгіївни.
13. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Волощука Георгія Олександровича, Волощука Олега Георгійовича, Волощук Тетяну Георгіївну.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та умови контракту, що буде укладено з головою Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Голову Правління - Пасульку Сергія Михайловича.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:
• укладення договорів на отримання кредиту в банківській установі на будівництво, придбання нового обладнання та поповнення обігових коштів з метою розвитку підприємства (сукупна гранична вартість 200 000 000 грн. /двісті мільйонів гривень 00 коп./) та, у разі підписання кредитного договору, на укладення договорів застави майна Товариства (сукупна гранична вартість 200 000 000 грн. /двісті мільйонів гривень 00 коп./). Надати повноваження на укладання від імені Товариства таких правочинів та договорів/додаткових угод та інших документів, що безпосередньо випливають із цих правочинів,

     Голові Правління Товариства. Надати повноваження Голові Правління Товариства самостійно узгоджувати всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів, після погодження їх на засіданні Наглядової ради.
• інших значних правочинів, що вчинятимуться Товариством у вказаний період, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів позики, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), договорів лізингу, зовнішньоекономічних контрактів поставки, купівлі, надання або отримання послуг сукупною граничною вартістю 200 000 000 грн. /двісті мільйонів гривень 00 коп./. Надати повноваження Голові Правління Товариства самостійно приймати рішення про укладення та повноваження на укладення від імені Товариства таких правочинів та договорів/додаткових угод та інших документів, що безпосередньо випливають із цих правочинів, сукупною граничною вартістю до 20 000 000 грн. /двадцять мільйонів гривень 00 коп./. Надати повноваження Голові Правління Товариства на укладення від імені Товариства таких правочинів та договорів/додаткових угод та інших документів, що безпосередньо випливають із цих правочинів, сукупною граничною вартістю до 50 000 000 грн. /п’ятдесяти мільйонів гривень 00 коп./, після прийняття на засіданні Правління Товариства рішення про вчинення такого правочину (з оформленням даного рішення відповідним протоколом). Надати повноваження Голові Правління Товариства на укладення від імені Товариства таких правочинів та договорів/додаткових угод та інших документів, що безпосередньо випливають із цих правочинів, сукупною граничною вартістю до 200 000 000 грн. /двісті мільйонів гривень 00 коп./, після прийняття на засіданні Наглядової ради Товариства рішення про вчинення такого правочину (з оформленням даного рішення відповідним протоколом).
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 10:30 год. до 10:55 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 год. 11 квітня 2017 року. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

    Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2, кабінет юрисконсульта, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

     Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Кривець Людмила Миколаївна, юрисконсульт.
Телефон для довідок: (04631) 3-14-23.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ngk.net.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 109730 64388
Основні засоби 42455 34504
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 15587 6143
Сумарна дебіторська заборгованість 28369 14687
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3777
Нерозподілений прибуток -6735 1331
Власний капітал -4585 3481
Статутний капітал 2150 2150
Довгострокові зобов'язання 81388 57571
Поточні зобов'язання 32927 3336
Чистий прибуток (збиток) 3315 -8255
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 598 320 8 598 320
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 130 161


© 2008 ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат».
вул. Прилуцька, 2, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600, Україна
Дизайн та розробка сайту
«Український хостінг»